Ageaş barlagy

ANDUVAPE web sahypasyny ulanmak üçin 21 ýa-da ondan uly bolmaly.Web sahypasyna girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bu web sahypasyndaky önümler diňe ulular üçin niýetlenendir.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

jr_bg1

Önümler

JRCC004 Standart 510 sapak keramiki polýus

Gysga düşündiriş:

Iýmit derejesi Plastiki maslahatlar

Nebit galyndylarynyň gurluşy ýok

Standart 510 sapak

Keramiki polýus

Mugt gurşun

Dürli agzlar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model Grintank PCC
Tankyň kuwwaty 0,5 ML ︱ 1.0ML
Bobin Doly keramiki rulon
Giriş deşiginiň ululygy 2.8 * 1.2MM (Düzülip bilner)
Garşylyk 1.4 ohm
Iş güýji 3.7V
Temperaturany ulanmak -20 ℃ --- + 60 ℃
Reňk Ak / gara (özleşdirilip bilner)
Ölçegi 0.5ML = 10.5 mm (D) × 52mm (H)
Ölçegi 1.0ML = 10.5 mm (D) × 63mm (H)
Bukja 100 sany / ak guty
Materiň ululygy 490 * 335 * 180 MM <1.0ML>

Grin tank PCC, CBD ýagyny we galyň ýagy buglamak üçin iň oňat saýlawdyr.Iň täze dik keramiki rulon tehnologiýasy bilen gelýär.Doly keramiki polýus.Çalt ýyladyş .big bug we arassa tagam.CBD we THC üçin näçe galyň ýa-da inçe bolsa amatly .Bu agyr CA synag metal standartyna çenli.Syzdyrmaga garşy.iýmit derejeli kwars aýna materialy.Çaga garşy ulgam --- oilag doldurylandan soň gulplamak üçin el basyň.Custöriteleşdirilen reňk.Her dürli 510 cbd batareýa bilen ajaýyp gabat gelýär .OEM we ODM bar

Gaplamak we eltip bermek

Satuw bölümleri: itemeke-täk zat

Oseeke-täk umumy agramy: 0,025 kg

Bukjanyň görnüşi: köp guty / ýöriteleşdirilen paket

Önümiň artykmaçlygy

Iň ýokary doldurma .Eli we maşyn bilen ýagy doldurmak aňsat.

510 Sapak baglanyşygy bazardaky 510 sapak batareýasyna laýyk gelýär.

Keramiki rulon .Syz syzmak gaby.

Custörite göwrümler.

Keramika, metal, agaç ýa-da janly rezin agzy.

grintank keramiki kartrij
Gurşun wagty
Mukdary (bölekler) 1 - 500 > 500
Est.Wagt (günler) 4 Gepleşik geçirmek
grintank

Üstünligimiz:

10 ýyllyk elektron atomlaşdyryş we gözleg tejribesi

2 seminar

32 Önümçilik liniýalary

200+ işçi

100% Hil gözegçiligi

Çalt gurşun wagty we durnukly üpjünçilik zynjyry

24/7 Müşderi hyzmaty

Dolduryş görkezmeleri

1. Şprisi islän ýagyňyz bilen iňňe iňňesi bilen dolduryň. Iňňäni merkezi post bilen daşarky tank diwarynyň arasyndaky kamera salyň.

2. Nebitiň yzygiderliligine baglylykda, ýelimlilige gabat gelmek üçin ýyladyş zerur bolup biler.

3. Merkezi postda ýerleşýän howa akymynyň çukuryna çenli ýagy kamerada paýlaň.Artykmaç doldurmaň, sebäbi artykmaç suw syzmagyna sebäp bolup biler.

4. Merkezi posty doldurmaň.Muny doldurmak howa ýolunyň petiklenmegine we syzmagyna sebäp bolar.

5. Ilki dolduranyňyzdan soň doldurmaň.

Tutuş görkezmesi

1. Tutmak duralga metbugaty tarapyndan amala aşyrylar.Gaplaň .Gaty köp güýç sarp etmäň.

2. Has galyň ýapyşyklar üçin.Nebit, tankyň düýbüne ýetýänçä, kartrijde ýerleşsin.Soňra .Kartriji möhürlemek üçin dogry basyşyň ulanylýandygyna göz ýetiriň.

3. Gaplaňdan soň .Kartrij dik durmaly we doýma döwri üçin azyndan 2 sagat rugsat berilmelidir.

4. Bir gezek ýapylan.Kepkany aýryp bolmaz

Sorag-jogap

1. Önümlerde logotipimi alyp bilerinmi?

J: Elbetde.Customörite gaplama dizaýnyny hem üpjün edýäris.

2. Ilki bilen nusga sargyt alyp bilerinmi?

J: Elbetde, nusga sargyt kabul edildi.

3. Dizaýny biziň üçin edip bilersiňizmi?

J: Hawa, diňe pikiriňizi aýdyň (logotip, tekst. We ş.m.) we hünärmen dizaýn toparymyz pikirleriňizi durmuşa geçirmäge kömek eder.

4. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz birnäçe meşhur halkara importçylarynyň we Hytaýyň söwda kompaniýalarynyň önüm çeşmesi bolan zawod.Bizden iň oňat bahadan ajaýyp haryt alarsyňyz.

5. Näme üçin saýlamaly?GRINTANK?

1. Bu pudakda 10 ýyldan gowrak tejribe gazandyk, Önümlerimiz CE, RoHS-den geçdi.

2. Güýçli gözleg we barlag toparymyz bar, şonuň üçin hiline berk gözegçilik edip bileris.Productshli önümler iberilmezden ozal berk synagdan geçirilýär.

3. Müşderilerimize iň gowy hyzmaty hödürlemegi maksat edinýäris.

4. productshli önümlerimizde 6 aý kepillik bar.

5. Çalt eltip bermek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň