Ageaş barlagy

ANDUVAPE web sahypasyny ulanmak üçin 21 ýa-da ondan uly bolmaly.Web sahypasyna girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bu web sahypasyndaky önümler diňe ulular üçin niýetlenendir.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

jr_bg1

Önümler

2022 gyzgyn satuw 2000 Puffs Bar bir gezek ulanylýan pod enjamy 5% Ecig lomaý buglaýjy bug ruçkasy bir gezek ulanylýan wape

Gysga düşündiriş:

JRN004 sazlanylýan howa akymynyň bir gezek ulanylýan wape ruçkasydyr.Saýlamak üçin 12 dürli tagam bar.Gummy aýy
Garpyz buz
Gök buz
Awertudana banan
Awertudana doňdurma
Banan buzy
Köpük sakgyjy
Şetdaly buz
Üzüm buzy
Garylan berry
Mämişi soda
Salkyn nan

Smoothumşak tagam we güýçli bokurdak urmagy sizi derrew bu önüme aşyk eder.Ergonomiki agzy, has amatly tejribe gazanar.Aşakdaky sazlanylýan howa akymy düwmesi islendik wagt tüssäni sazlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model NOOK JRN004
Tankyň kuwwaty 4.5ml
Garşylyk 1,7 ± 0.15Ω
Spesifikasiýa 19.3 * 115mm
Gabyk materialy Poslamaýan polat turbasy
Batareýanyň kuwwaty 800mAh
Tank görnüşi Garaşsyz nebit tanky
OEM / ODM Elýeterli

önümiň beýany:

1. Adaty çilime meňzeýär, adaty çilim ýaly duýulýar, adaty çilime meňzeýär.

2. Diňe çilim çekmekden lezzet almagyň usuly!.

3. Çilim çekýänlere hakyky "çilim çekmek" tejribesini berýän ýokary derejeli mikro-elektron tehnologiýasyny ulanýan ýangyjy däl önüm.

4. Çilim tüssesini emele getirýän kanserogen himiki maddalaryň hiç biri elektroniki çilim bugynda ýok.

5. Çilim çekmek howpy bolmazdan, başgalara we daşky gurşawa zyýany ýok

6. Howa akymyna gözegçilik wyklýuçateli, isleýşiňiz ýaly dürli tüsse hödürläp biler.

Önümçilik prosesleri

howa akymyna gözegçilik bir gezek ulanylýan ekig

1. Material ammarlary barlamak

2. Atomizator ýygnagy

3. Batareýany kebşirlemek

4. Önümleri ýygnamak

5. Nebit doldurmak

6. Tutmak

7. Önümi barlamak

8. Gaplamak

9. Plastiki gaplama

10. Önüm boksy

Laboratoriýa

1. Gum synagy

2. Batareýanyň garry synagy

3. Garşylyk synag enjamy

4. Önümi ölçemek

5. Puffs sanamak synagy

6. Puşbutton durmuş synagy

ABŞ-daky müşderilerimiz

Üstünliklerimiz

OEM hyzmaty:

1. Önümdäki logotipiňizi sazlaň;

2. Gapyňyzy dizaýn ediň;

3. Funksiýa dizaýny, bugarýan enjamy daşky görnüşinden, işleýşinden we içki gurluşyndan täzeden düzüň.

Hil kepilligi:

Gaty hil gözegçilik ulgamy, iň gowy hili üpjün etmek üçin IQC, IPQC, FQC, OQC we ş.m. bar;

Çalt eltip bermek:

1. Nusgalary 7 günüň içinde iberip bolýar;

2. Uly sargytlar bellenilen senä laýyklykda berk iberiler

Ajaýyp hyzmat:

1. saleokary hilli deslapky satuw, satuw we satuwdan soňky hyzmat;

2. Biz 24 sagat onlaýn hyzmat edýäris, çalt jogap berýäris;

Sorag-jogap

1. Näme üçin sizi saýlamaly?

A. Doly üpjünçilik zynjyry: 3 sany zawod.OEM / ODM talaplaryňyz üçin durnukly hil, amatly çykdajy we çalt eltilmegini üpjün ediň.

B. Güýçli gözleg we gözleg topary: 300-den gowrak gözleg we 25,000ft2 ösen laboratoriýa bilen ANDU TECH, ýöriteleşdirilen talaplaryňyza laýyk çözgütleri hödürlemäge ukyply.

C. Gaty QC we hyzmat kepilligi: qualityokary hilli önümleri üpjün etmek üçin ösen enjamlar we dolandyryş ulgamy.Aladalaryňyzy ýeňletmek üçin satuwdan soňky hyzmat ulgamy.

D. Hünär şahadatnamalary: CE, RoHS, TPD şahadatnamalary, ANDUTECH siziň ygtybarly OEM / ODM hyzmatdaşlaryňyz hökmünde tassyklandy.

2. OEM / ODM edip bilersiňizmi?

8 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar we dünýädäki köp sanly meşhur markalar üçin OEM / ODM hyzmatyny hödürledik.

3. Haýsy ugratma usullaryny hödürleýärsiňiz?

Adatça DHL / UPS / FedEx gapy-gapy hyzmatyny ulanýarys.Howpsuzlyk faktoryndan başga-da, çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin iň amatly iberiş usulyny saýlardyk.

4. Logotipimi önüme goşup bilerinmi?Munuň täsirini nädip bilerin?

Elbetde.3D öwüşginleri edip, logotipiňiziň önüme nähili görünýändigini görkezip biljek hünärmen dizaýnerlerimiz bar, biz hem size nusgalar taýýarlap bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň