Ageaş barlagy

ANDUVAPE web sahypasyny ulanmak üçin 21 ýa-da ondan uly bolmaly.Web sahypasyna girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bu web sahypasyndaky önümler diňe ulular üçin niýetlenendir.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

jr_bg1

Önümler

Lomaý 1ml 2ml Göçme zarýad beriji buglaýjy ruçka CBD Vapes Pod Elektrik Çilim

Gysga düşündiriş:

Alýumin garyndy enjamynyň korpusy

Düzülip bilinýän görünýän penjire we reňk.

Içindäki Pod dizaýny

Agyr metal ýok

Mikro-USB güýçlendiriji.

Nebit galyndylarynyň gurluşy ýok

Popyň we dykylmagynyň öňüni almak üçin simleri çalt we durnukly gyzdyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady Grin tanky Içindäki pod
Potensial 2.0ml (özleşdirilip bilner)
Batareýanyň kuwwaty 450mah
Reňk Custöriteleşdirilen
Iş naprýa .eniýesi 3.5V
Zarýad beriji Aşakdaky zarýad beriji
Şahadatnama CE, ROHS, RDA, FCC.Agyr metal ýok
ODM / OEM Elýeterli
Töleg günbatar bileleşigi, T / T, paypal

Içerki çüýşeli bug buglaýjy ruçka.Cbd we galyň ýag üçin açyk ulgam, şeýle hem iň aňsat, iň ygtybarly doldurma ulgamy.Syzdyrma ýok.Tüýkürmek ýok.Podyň kuwwaty 2,0ml.Gaýtadan zarýad berilýän CBD we galyň ýag wape ruçkasy.Iýmit derejeli plastmassa agzy .Bu ýapylanda bir gezek açyp bolmaýar.Batareýanyň kuwwaty 450mAh.Bobanyň garşylygy 1,3 ohm.Giriş deşiginiň ululygy 2 * 1.8 mm.Wertikal keramiki ýyladyş elementleri, has çalt ýyladyş we has gowy howa akymy bilen işleýär.Bütin enjam 11.3 * 20,8 * 107,5 mm.Aşakdaky USB port dizaýny, sarp ediji batareýanyň gowşaklygy barada alada etmeli däl.Nebitiň ýapyşyklarynyň giň görnüşi üçin amatly.

Önümiň artykmaçlyklary

1. Tankyň üstünde ýagy görmek üçin penjiräniň bolmagy, penjiräniň görnüşi düzülip bilner

2. Dem alşy, reňki we görnüşi düzülende görkeziji ýakylýar.

3. CBD ýagy / Galyň ýag / distillat ýagy üçin ulanmak

4. Gulplanyp bilinýän gurluş: lockörite gulplanyp bilinýän agyz, doldurmagyň öňüni alyň

5. Gurşun materialy ýok: Ekologiýa taýdan arassa material, agyr metal synagyndan geçdi

6. Penjiräniň reňki / ýagtylygy / görnüşi dizaýnyňyza görä kesilip bilner, marka aýratynlyklaryny belläň

7. Ösen çap tehnologiýasy logotipde we reňkde mugt adaty üpjün edýär

Gaplamak we eltip bermek

grin tank cbd vape ruçka zarýad berilýär

Bölümleri satmak:.Eke element

Oseeke-täk agram:0.035 kg

Bukjanyň görnüşi:köpçülikleýin guty / ýöriteleşdirilen paket

Markaňyz üçin dürli gaplama elementlerini sazlap bileris ýa-da pikiriňize görä täze gaplama döredip bileris.MOQ we bahasy gaplamaga esaslanýar, mugt dizaýny üpjün edýär.

Hil gözegçiligi prosesi

1. Çig materialyň daşky görnüşi we ölçeg barlagy.

2. PCB-tagtanyň öndürijilik synagy

3. Batareýanyň ýadro ukyby synagy

4. atingyladyş rulonyna garşylyk synagy

5. -arym taýýar önüm öndürijiligi Doly gözden geçirmek

6. -arym önümi çilim çekmek barlagy

7. Taýýar önümleriň daşky görnüşini barlamak

8. Taýýar önümleriň syzdyryjy synag

9. Önümiň öndürijiligini barlamak

10. Gaplamak

ABŞ-daky müşderilerimiz

Şahadatnamalar

CE, ROHS, FCC, MSDS, Agyr metal synagy

Duýduryş:

Bu önüm 18 ýa-da ondan uly adamlar tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir.Çagalar, göwreli ýa-da ene süýdi bilen iýmitlendirýän aýallar ýa-da ýürek keseli, ýokary gan basyşy, süýji keseli ýa-da depressiýa üçin derman içmek howpy bolan adamlar ulanmaly däldir.

Sorag-jogap

1. Önümlerde logotipimi alyp bilerinmi?

Elbetde.Customörite gaplama dizaýnyny hem üpjün edýäris.

2. Ilki bilen sargyt alyp bilerinmi?
Elbetde, nusga sargyt kabul edilýär.Islendik mukdar işdir.

3. Siziň hiliňiz nähili?

Productshli önümler ekologiýa taýdan arassa materiallary kabul edýär, 100 ulanylanda agyr metal goýberilmezligini üpjün edýär.

4. Şowsuzlyk derejesi näme?
GRINTANK ýokary hilli kortrola ünsi jemledi, her önüm iberilmezden ozal berk synagdan geçer, syzmak derejesi <0.3%


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň