Ageaş barlagy

ANDUVAPE web sahypasyny ulanmak üçin 21 ýa-da ondan uly bolmaly.Web sahypasyna girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bu web sahypasyndaky önümler diňe ulular üçin niýetlenendir.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

jr_bg1

Biz hakda

logo

“Dongguan Jianrui” elektron kärhana kärhanasy2012-nji ýylda esaslandyryldy. Vape & CBD enjamlaryny öndürmekde we ösdürmekde ýöriteleşen.Özümiziň galyndy ussahanamyz, apparat ussahanasy we Silikon ussahanamyz bardy.Seminarlar önümlerimiziň gizlinligini we gowşuryş wagtyny üpjün edýär.Kompaniýamyzda iki yzygiderli ussahana we bir tozansyz ussahana bar.Seminarda 200-den gowrak işgär.Önümiň hilini barlamak üçin ussahanada käbir hünär maşynlary bar.Olar awtomatiki tüsse synag enjamy we transport titremesi stol stoly, Akylly sanly displeý basyş gözegçilik enjamy.

2012

“Dongguan Jianrui Electronic Enterprise Co., Ltd.” 2012-nji ýylda esaslandyryldy.

200+

Ussahanamyzda 200-den gowrak işgär bar

Ussahanalar

Önümiň hilini barlamak üçin ussahanada käbir hünär maşynlary bar.

Ussahanalar

Elmydama OEM we ODM hyzmatyny hödürleýäris.

Zawodymyz

Elmydama OEM we ODM hyzmatyny hödürleýäris.Bug dizaýnynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen inersenerlerimiz.Önümlerimiz dünýäniň köp ýurtlaryna iberilýär.ABŞ, Europeanewropa Japanaponiýa, Koreýa we ş.m. Kepillendirilen önümlerimiz we hünär hyzmatymyz sebäpli müşderilerimizden ýokary baýrak aldyk.

Şeýle hem, käbir içerki we daşary ýurt üzüm sergilerine yzygiderli gatnaşýarys .TPE .ASD .MJBizCon. Dortmundda TOBACCO sergisi we ş.m.Vape we CBD-de öz markamyzy döredipdik .Olar LoissKiss® ..Grinbar.Grintank.UVAPOR®

Biziň wezipämiz

“Hil durmuşdyr, innowasiýa gelejekdir” standartymyz we ýörelgesimiz hökmünde kabul edýäris, gözleg we gözleg işinden başlap, hünärmen gözleg toparyny öndürmek, ösdürmek we maýa goýmak ýaly ähli prosesi öz içine alýan doly hil kepillendiriş ulgamyny ýerine ýetirýäris, şonuň üçin önümlerimiz ýokary derejä eýe boldy müşderilerimiziň arasynda hil we pes şowsuzlyk.

Käwagt, olara zerur zat gaty ýönekeý - ygtybarly hil, moda görnüşi, amatly bahasy, wagtynda eltip bermek we gowy hyzmat, bular üpjün edip biljek zatlarymyz.Biziň gözýetimimiz, “Müşderileriň we işgärleriň kanagatlanmasyny ýokarlandyrmak, Hytaýyň pudaklarynda öňdebaryjy kompaniýa bolmak”.Häzirki wagtda biz giňelmekden we ösüşden daşlaşýarys.