Ageaş barlagy

ANDUVAPE web sahypasyny ulanmak üçin 21 ýa-da ondan uly bolmaly.Web sahypasyna girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bu web sahypasyndaky önümler diňe ulular üçin niýetlenendir.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

jr_bg1

habarlar

FDA gysgaça: FDA firmalara elektron çilim önümlerini agentlik ygtyýarnamalary ret edenden soň satmagy dowam etdirmek barada duýduryş berýär

“FDA täze temmäki önümleriniň, bazara çykarylmazdan ozal jemgyýetiň saglyk standartlaryna laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin degişli kadalaşdyryjy gözden geçirişiň üsti bilen üpjün edilmegine jogapkärdir.Önüm belli bir standartlara laýyk gelmeýän bolsa, edara marketing programmasyny inkär etmek barada buýruk berýär.ABŞ-da FDA-dan marketing rugsady bolmadyk täze temmäki önümini satmak bikanun.

Iň esasy wezipelerimiziň biri, öndürijileriň rugsatsyz temmäki önümlerini satmak üçin jogapkärçilik çekmegini üpjün etmek.Bu günki çäre, marketingden ýüz öwürmek buýrugy ýa-da Faýl habarnamasyndan ýüz öwürmek we şol rugsatsyz önümleri, şeýle hem öndürijileriň şowsuz bolan önümlerini bikanun satmagy dowam etdirýän temmäki önümlerini öndürijilere garşy ileri tutýandygymyzy görkezýär. marketing arzasyny tabşyrmak.

Temmäki önümlerini öndürijileriň jemgyýetiň saglygyny goramak üçin kanuna laýyk gelýändigine göz ýetirmek biziň jogapkärçiligimizdir we kanunlary bozandygy üçin kompaniýalary jogapkärçilige çekeris ".

Goşmaça maglumat

● Şu gün ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi, marketingden ýüz öwürmek buýruklarynyň (MDO) mowzugy bolan elektron nikotini gowşurmak ulgamyny (ENDS) bikanun satmagy dowam etdirýändigi üçin 20 kompaniýa duýduryş hatlary berdi.Bular, ilkinji temmäki önümleriniň programmalarynda (PMTA) MDO kesgitlemelerine sezewar bolan önümler üçin berlen ilkinji duýduryş hatlarydyr.

Also Şeýle hem FDA şu gün PMTA-da Faýl bermekden ýüz öwürmek (RTF) kesgitlemesini alan bir kompaniýa, PMTA-da RTF we MDO kesgitlemelerini alan bir kompaniýa we tabşyrmadyk alty kompaniýa temmäki önümleriniň bikanun satylmagy üçin duýduryş hatlary berdi. deslapky programmalar.

28 Bu 28 kompaniýa bilelikde jemlenip, 600,000-den gowrak önümi FDA bilen birleşdirdi.

23 23-nji sentýabrda FDA jemi 323 MDO çykardy, 1,167,000-den gowrak tagamly ENDS önümini emele getirýär.

● FDA talap edilýän rugsatsyz ENDS önümlerini satýan kompaniýalara, esasanam ýaşlaryň ulanmagy ýa-da başlangyjy bolan önümlere garşy ileri tutmagy dowam etdirer.


Iş wagty: -20anwar-10-2022